FUND RAISING COMMITTEE

Minimize

Chair/Co-Chair
Telephone
Active Members
Meena Shah
Damyantiben Dedhia
302-239-2950
609-567-2331
Devjibhai Dedhia, Haresh Shah, Nikhilbhai Shah,
Swetaben Haria, Preyasbhai Shah, Rameshbhai Shah, Shashibhai Sheth

 Events