TECHNICAL COMMITTEE

Minimize

Chair/Co-Chair
Telephone
Active Members
Nileshbhai Patwa
Girishbhai Sanghvi
856-931-3311
215-696-2282
Lankesh Haria, Sachin Haria, Bhavin Shah
 
Youth
Darshak Thosani, Vivek Mehta, Jaysel Shah, Dhara Shah

 Events