Register   |  Login

Jain Sangh EC/BOT

Minimize

 

Executive Committee

President:

Sanjay Shah

856.912.0832

vidhi1292@gmail.com

Vice President: Dilip K Shah 856.266.2720 dilipshah751@gmail.com

Secretary

Shashibhai Shah

856 313 3382

Shashishah40@yahoo.com

Jt.Secretary: Bharatbhai Gandhi 856 495 8584 Bharatgandhi105@hotmail.com

Treasurer:

Kavita Shah

215 932 5538

Kavittashash@gmail.com

Jt. Treasurer:

Ashok Vora

856 625 0384

Ashok1vora@yahoo.com

Member:

Chintan Shah

732 822 8181

shahchintans@gmail.com

Member:

Jiten Mehta

215.638.2640

Mehta108@Verizon.net

Member:

Bipin Shah

856.535.5489

Bipinshah888@gmail.com

 


Board of Trustees

Chairperson:

Dr.Vinodbhai Shah

215.620.9160

vashah478@yahoo.com

Vice Chair:

Bharatbhai Shah

215.983.8620

bharat1sona@yahoo.com

Secretary:

Bharatbhai Gandhi

856.495.8584

Bharatgandhi105@hotmail.com

Member:

Shashibhai Shah

856.313.3382

Shashishah40@yahoo.com

Member:

Sanjay Shah

856.912.0832

vidhi1292@gmail.com

 

 Events